หนังสือ วารสาร นิตยสาร

หนังสือ (Book) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่าง ๆ หนังสืออ้างอิง เป็นต้น และไม่มีการกำหนดระยะเวลาการออกวางจำหน่ายเป็นประจำ

วารสาร (Journal) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ตีพิมพ์เป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ และจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ โดยต้องผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เท่ากัน (peer-reviewed periodical) วารสาร (Journal) เป็นเวทีสำหรับการแนะนำ และนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่ หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ มักจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้จำหน่าย และ ไม่มุ่งผลกำไร

นิตยสาร (Magazine) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะ มีการกำหนดเวลาการวางตลาดเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 3 เดือน สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ นิตยสาร (Magazine) โดยทั่วไปหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้